Advies

Gemeenten en UWV

Minder budget vraagt om een juiste afweging over inzet van voorzieningen en instrumenten. Het is daarom van belang de meest effectieve werkmethodes in te zetten. Er zijn al diverse interventies beoordeeld op effectiviteit.Ter oriëntatie verwijs ik naar www.interventiesnaarwerk.nl .

Vanuit de visie dat iedereen een bijdrage kan leveren ‘naar vermogen’ kunnen trajecten worden ingericht. Met name waar het gaat om multi-problematiek en chronische gezondheidsklachten, wordt nog te vaak te weinig integraal gewerkt. Een regisseur ontbreekt (vaak).

De grote veranderingen in het sociale domein vragen dat gemeenten en organisaties tot effectievere samenwerking komen.  In veel gemeenten zijn sociale wijkteams van start gegaan, waarin gestreefd wordt naar meer samenwerking en ‘ontschotting’.

De gezondheidszorg kan een belangrijke rol vervullen bij integrale trajectuitvoering. Bijv. om tijdig problematiek te signaleren die verband houdt met werk en inkomen.
Participatie/werk en gezondheid beïnvloeden elkaar. Het is dus van belang in een gezondheidstraject ( bijv. gesprekken met POH, behandeltraject) vroeg in het traject aandacht te besteden aan participatie/werk.
Op alle  leefgebieden kunnen mensen klachten ervaren. Het is dus van belang deze in kaart te brengen en in samenhang met elkaar te beoordelen. De klant kan aangeven op welke gebieden de zwaarste belasting wordt ervaring.

Investeren in effectieve en multidisciplinaire samenwerking, levert duurzaam resultaat op voor burger en samenleving. De verwachting is dat door meer participeren (betaald of onbetaald) minder beroep wordt gedaan op de gezondheidszorg, waardoor kosten gedrukt worden. Deze aanname wordt al door diverse onderzoeken onderbouwd.

Hieronder ter illustratie een tweetal citaten: 

“Arbeid als voorwaarde voor zelfredzaamheid en psychosociale gezondheid. Beiden leiden tot een verdere kostenbeheersing en betaalbaarheid van de zorg en sociale zekerheid.” (¹)

“Geïntegreerde dienstverlening rond re-integratie mèt gezondheids interventies leidt tot  duurzamer werk.” (²)

 

 

 

¹ Werken als medicijn – Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Publieke    gezondheid – M. Bekker-2006

² De rol van gezondheid en gezondheidsbevordering in arbeidsparticpatie – M.Schuring -14 oktober 2010
Inzetbaar bij:

  • Ontwikkelen en implementeren van (nieuwe) dienstverlening/producten inzake participatie en werk
  • Effectiviteit van re-integratie en participatie verhogen
  • Opstellen beleidsnota’s inzake participatie/re-integratie (Participatiewet)
  • Inrichting en beschrijving werkprocessen (AO)
  • Coaching klantmanagers re-integratie en participatie
  • Projecten/pilots vormgeven, uitvoeren en evaluatie van resultaten
  • Lifecoaching